این یک صفحه عکس دوزبانه است که توسط کاربر در 2024-7-3 9:39 برای https://x.com/account/access ذخیره شده، با پشتیبانی دوزبانه ارائه شده توسط ترجمه فراگیر. یادگیری نحوه ذخیره؟
Taro Nia
@nia64738
What happened?
We found some unusual activity on your account. To make sure X is safe for everyone, we need you to confirm your identity before you can continue using X.
What you can do:
To unlock your account, you must do the following:
  • Pass an Arkose challenge