这是用户在 2024-5-31 24:03 为 https://app.immersivetranslate.com/pdf-pro/782110b8-696b-4c4b-a05e-2cef29ee1501 保存的双语快照页面,由 沉浸式翻译 提供双语支持。了解如何保存?
2024_05_31_5cbf9ea6eb449bdb9c1ag
\ PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN PAHANG \ Bangunan PTG, Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan. \ Pejabat Am : 09-571 2600 No. Faks : 09-571 2605 \ Email : ptgphg@pahang.gov.my
\ 彭亨州土地与矿业局局长办公室 \ PTG 大厦,Bandar Indera Mahkota,25990 关丹。 \ 总机:09-571 2600 传真号码:09-571 2605 \ 电子邮件:ptgphg@pahang.gov.my

}
#MajuTerusPahang #Pahang1
#继续前进彭亨 #彭亨 1
Ruj. Kami : Bil.(II )dlm. PTG.PHG.(ML-R).16/015/05/01.2022
Ruj. Kami:Bil.(II)dlm.PTG.PHG.(ML-R).16/015/05/01.2022
Tarikh : 13 September, 2022
日期:2022 年 9 月 13 日
JTEH ENERGY & RESOURCES MANAGEMENT SDN. BHD.
捷特能源与资源管理私人有限公司
A31, Tingkat 3 A31,三楼
Jalan Seri Kuantan 2
贾兰芙丽关丹 2
25050 Kuantan 25050 关丹
PAHANG DARUL MAKMUR 彭亨达鲁马克穆
Tuan, 团,
KEPUTUSAN PERMOHONAN TENEMEN MINERAL
矿物租赁申请决定
JENIS TENEMEN : PEMBAHARUAN PAJAKAN MELOMBONG
类型:矿业更新租约
TEMPAT BUKIT TOK JENUNG 武吉托克真能
MUKIM BATU YON 巴图永
DAERAH LIPIS
Dengan hormatnya saya di arah merujuk perkara di atas
尊敬的先生/女士,我谨此提及上述事项
 1. Permohonan tuan telah diluluskan oleh Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pahang dengan tertakluk kepada syarat-syarat kelulusan seperti berikut :
  您的申请已获彭亚州国土与矿产局局长批准,但需遵守以下批准条件:
a) Kawasan a) 区域
b) Keluasan b) 面积
c) Tempoh Pajakan c) 租赁期限
Bukit Tok Jenung (Lot 34653) Mukim Batu Yon, Daerah Lipis.
武吉托克珍宁(地段 34653)巴都约恩区,立卑斯县。
201.4 Hektar (497.67 ekar)
201.4 公顷(497.67 英亩)
2 Tahun. 2 年。
(15.09.2023 Hingga 14.09.2025)
(15.09.2023 至 14.09.2025)

d) Bayaran kelulusan d) 通过支付款项来获得批准
i) Pembaharuan Pajakan : RM 500.00
i) 税务更新:RM 500.00
ii) Sewa Tanah Tahunan : RM 402,800.00 (201.4 Ha RM Tahun)
ii) 土地年租金:RM 402,800.00(201.4 公顷 RM 每年)
iii) Kumpulan Wang Pemulihan Bersama (KWPB) : RM 20,000.00 (RM 10,000.00 2 Tahun atau daripada nilai jualan tahunan mineral)
iii) 共同恢复基金(KWPB):RM 20,000.00(RM 10,000.00 2 年或 年矿产年销售额的
e) Bayaran Royalti : daripada harga jualan di lombong (ex-mine) yang ditetapkan oleh Penguasa Lombong.
e) 付版税:由矿山(矿山外)的销售价格 确定。
 1. Semua tuntutan bayaran yang dinyatakan di para (d) hendaklah dikemukakan mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Pahang Mining Corporation Sdn. Bhd. (PMC). sebelum atau pada tamat tempoh pajakan selaras dengan keputusan MMK Ke-8/2021 pada 24.02 .2021 yang bersetuju Pahang Mining Corporation Sdn. Bhd. (PMC) sebagai badan tunggal mengutip hasil mineral bagi Negeri Pahang. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan pembatalan. Sayugia diingatkan, sebarang rayuan untuk melanjutkan tempoh bayaran pembaharuan berkenaan adalah tidak dipertimbangkan kerana tiada peruntukan di bawah Enakmen Mineral 2001 Negeri Pahang.
  所有在(d)中指明的支付要求必须按照彭亨矿业有限公司(PMC)规定的方式提交。在租赁期限结束之前或结束之时,根据 2021 年 2 月 24 日 MMK 第 8/2021 号决定,同意彭亨矿业有限公司(PMC)作为彭亨州矿产的唯一收款机构。未能遵守此规定可能会导致取消行动。请注意,根据 2001 年彭亨州矿产法案,不会考虑任何延长续费支付期限的上诉,因为该法案未提供相关规定。
 2. Sukacita dimaklumkan bahawa sebarang aktiviti perlombongan di kawasan permohonan selepas tamat tempoh pajakan adalah dilarang sehingga pembaharuan ini didaftarkan. Sebarang kesalahan boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Enakmen Mineral 2001 Negeri Pahang.
  很高兴地通知您,任何在租约期满后在申请区域进行的采矿活动都是禁止的,直到此更新被注册。任何违法行为可能会受到彭亨州 2001 年矿产法令的法律制裁。
 3. Berdasarkan keputusan MMK seperti yang dinyatakan di para (3) di dalam surat ini pihak tuan hendaklah mengadakan rundingan dengan pihak Pahang Mining Corporation Sdn. Bhd. (PMC) bagi perbincangan mengenai terma-terma perjanjian antara dua pihak dan terma peralihan tenemen mineral daripada pemegang pajak kepada PMC. Sehubungan dengan itu, semua permohonan berkaitan pembaharuan tenemen mineral selepas ini hendaklah dikemukakan kepada PMC.
  根据 MMK 的决定,如本函中所述(3),贵方应与彭亨矿业有限公司(PMC)进行磋商,讨论双方协议条款和将矿权从持有者转移至 PMC 的条款。因此,所有与矿权更新有关的申请将提交给 PMC。
 4. Bagi membolehkan kemasukan memorial pembaharuan dicatatkan ke dalam dokumen keluaran pajakan melombong yang disimpan oleh tuan, pihak tuan diminta mengemukakan dokumen berkenaan kepada pentadbiran ini dengan kadar segera. Sekiranya pihak tuan gagal mengemukakan dokumen tersebut, pentadbiran ini tidak bertanggungjawab di atas kelewatan memproses kemasukan catateraan berkenaan.
  为了允许更新纪念品的输入被记录在您保存的采矿税收出口文件中,您被要求立即向本管理部门提交相关文件。如果您未能提交这些文件,本管理部门将不对相关记录输入处理的延迟负责。
Sekian, terima kasih. 谢谢。
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"为国家服务"
Saya yang menjalankan amanah,
我履行使命

=hansNK.
(SHAMSUL ARIFIE BIN SHAMSUL BAHARIN)
PENOLONG PENGARAH (MINERAL)
b.p PENGARAH TANAH DAN GALIAN
PAHANG.
=hansNK.(SHAMSUL ARIFIE BIN SHAMSUL BAHARIN)助理主任(矿产)b.p 彭亚拉丹加利安彭亚拉丹加利安彭亚拉丹加利安。

s.k.
 1. Pentadbir Tanah Lipis 立卑斯地政行政官
 2. Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia Negeri Pahang
  彭亚州马来西亚矿产与地质科学部主任
 3. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Pahang
  彭亚州国家林业局局长
 4. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang
  彭亚州环境局局长
 5. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Pahang
  彭亚冷州水利局局长
Untuk makluman dan tindakan pemantauan oleh pihak tuan.
供您参考和贵方监控的行动。
 1. Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang
  彭亚州国家公路局局长
 2. Pegawai Badan Kawal Selia Air (SUK Pahang)
  水监管机构(彭亨州水务局)
 3. Pengarah Unit Penguatkuasaan Negeri Pahang
  彭亚州执法单位主任
 4. Pengarah Pahang Mining Corporation Sdn. Bhd.
  彭亚州矿业公司有限公司董事总经理